pengertian Agama Islam secara etimologi

pengertian Agama Islam secara etimologi

pengertian Agama Islam secara etimologi
pengertian Agama Islam secara etimologi

Agama : ialah undang-undang, peraturan (syariat) yang diputuskan oleh Allah untuk manusia, biar ia memperoleh kesejahteraan lahir batin dan kebahagiaan dunia akhirat.
Islam : ialah tunduk dan patuh lahir batin kepada apa yang sudah oleh Nabi Muhammad saw, dari Allah.

Makara agama islam ialah “ Agama Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dan perintahkan untuk mengajarkannya kepada insan serta mengajak mereka untuk memeluknya.
Adapun makna islam ditinjau dari aneka macam sudut pandangan, sanggup difahami dan dihayati dari pandangan-pandangan yang mempersembahkan ta’rif atau defenisi terkena Al-Islam sebagai diberikut:

a. Pengertian islam yang diangkat dari hadits nabi,

sebagai jawabanan terhadap pertenyaan seorang badwi kepada nabi Muhammad bahwa “ Islam yakni engkaunaik saksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad yakni rasul Allah, engkau menegakkan sholat, mempersembahkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, serta pergi haji kebaitullah kalau engkau sanggup melaksanakannya”.

b. Pengertian yang diangkat dari pengertian aslama itu sendiri :

“ islam itu kepatuhan dan ketaatan serta mengikat diri dengan suka rela kepada Allah rabbul alamin.
Dalam pengertiian ini terdapat syarat suka rela atau ikatan, alasannya yakni kepatuhan yang dipaksakan itu sepanjang terkena eksistensinya yakni umum bagi tiruana makhluk hingga tidak ada pahala melainkan spesialuntuklah hukuman.

Baca Juga: Ayat Kursi

c. Pengertian Islam yang dilihat dari segi system.

“Islam yakni suatu system peraturan umum dan undang-undang yang mencakup peratuuran-peraturan hidup insan dan tata cara tingkah laris bagi manusia, yang dibawah oleh Rasulullah Muhamma s.a.w. dari Tuhannya, yang diperintahkan kepadanya untukmenyampaikannya ke[ada seluruh umat insan dengan akhir pahala bagi mentaatinya dan eksekusi bagi yang mengingkarinya”.

d. Pengertian Islam yang dirumuskan dengan melihat substansi ajarannya.

“Islam ialah keselamatan yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya Muhammad s.a.w. yang terdiri dari hukum-hukum aqidah, akhlak, peibadatan, mu’amalah dan diberita kisah-kisah yang ketiruananya terdapat dalam kitab Suci Al-Qur’an kaum dan pesan yang tersirat Rasulullah yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat mansia.

e. Penegrtian Islam yang diangkat dari sumber hakekat kebenaran.

“Islam yakni jawabanan-jawabanan yang bantu-membantu serta jawabanan yang benar terhadap tiga pertanyaan yang sudah menyibukkan nalar insan (sejak lampau hingga sekarang) yaitu :

1. Darimana kita hadir ?
2. Kenapa kita hadir ?
3. Kemana kita hadir ?

Ketiga pertanyaan itu terpelajar balig cukup akal ini muncul kembali dibalik kesibukan di negara-negara yang dikatakan sudah maju dan modern dalam ukuran kebendaan, tetapi pada hakekatnya sudah kehilangan, tak tahu lagi arah mana yang harus dituruti.