RukundanSyaratJualBeli

RukundanSyaratJualBeliRukundanSyaratJualBeli

  1. Orang yang melaksanakanakan djualbeli (penjualdanpembeli) :

–     Berakal

–     Balig

–     Berhakmenggunakanhartanya

  1. Sigatataucapanijabdankabul.

Kerelaanhatiantarapenjualdanpembeli yang diwujudkanmelaluiucapanijab (daripihakpenjual) dankabul (daripihakpembeli)

  1. Barang yang diperjualbelikan.

–     Barang yang halal.

–     Barangtersebutadamanfaatnya.

–   Barangituadaditempat, atautidakadatetapisudahtersedia di tempat lain.

–     Barangitumerupakanmiliksipenjualataudibawahkekuasaannya.

–     Barangtersebutdiketahuiolehpihakpenjualdanpembelidenganjelas.

  1. Nilaitukarbarang yang dijual

–     Hargajualdisepakatipenjualdanpembeli

–     Nilaitukarbarangdapatdiserahkanpadawaktutransaksi.

–     Apabilajualbelidengancara barter, nilaitukarbarangjangansamadenganbarang haram misalnya, Babi.

Sumber :

https://whypoll.org/