Tokoh dan Karya Utama dalam Kajian Tasawuf

Adapun tokoh-tokoh dan karya utama yang termasuk kedalam kajian tasawuf di antaranya:

(a) Abu Hamid Al-Ghazali (w. 1111 M)

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ia dilahirkan di Thus pada tahun 450 H/1058 M. Karya utamanya adalah Ihya ‘Ulum al- Din, Tahafut al-Falasifah dan Al-Munaiz min al-Dhalal .

(b) Abu Thalib al-Makki (w. 386 H)

Abu Thalib al-Makki adalah seorang pengarang kitab shufi terbesar, bernama “Qutul Qulub fi Mu’amalatil Mahbub.[20]

(c) Ibn ‘Arabi (w. 1240 M)

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah ath-Thai al- Haitami. Dia lahir pada tahun 560 H. Karya utamanya adalah Al-Futuhat al-Makkiyah dan Fushush al-Hikam . Di antara ajaran yang terpenting dari Ibn Arabi adalah Wahdatul wujud.

 (g) Ar-Raniri

Nama lengkapnya Nur al-Din Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid Al-Syafi’i Al-Aydarusi al-Raniri. Karya utamanya: Al-Tibyan fi Ma,rifah al-Adyan fi al- Tashawwufh.

sumbe :

https://icanhasmotivation.com/cara-beli-mobil-bekas-online/